Làm tầm soát

Tự sàng lọc lao

Tin tức

Danh mục cơ sở khám chữa bệnh kèm mã bảo hiểm y tế

Ngày đăng: 20-11-2019

Là danh mục cơ sở khám chữa bệnh kèm mã bảo hiểm y tế mới nhất cập nhật 01/02/2019

Để biết danh mục cơ sở khám chữa bệnh kèm mã bảo hiểm y tế mới nhất chúng ta có thể tải về từ đường dẫn sau

http://kcb.vn/vanban/quyet-dinh-384-qd-byt-ngay-30-01-2019-ban-hanh-nguyen-tac-cap-ma-co-so-kham-benh-chua-benh/danh-muc-co-so-kham-chua-benh-kem-ma-bhyt-01-02-2019